Bönmåndagen

Böndagsmåndagen
Andra m??ndagen i Oktober inträffar någonting som är unikt för Lillhärdal. Då är det nämligen ”Böndagsmåndag”.

Alla i Lillhärdal är lediga från sina arbeten och alla skolbarn har en ledig dag. Nedan ser ni den brevväxling som anses ligga till grund för denna tradition.
Fogden Vällärde Nils Uhr
Bifogade Hans Kungl.Majt:s nådiga plakat och påbud, angående fyra allmänna tacksägelse – fasta – och böndagars firande innevarande år beordras tjänstledighet och tillbörligen i edert fögderi att publicera och efterkomma och i det som edert ämbete anger.
Underdånigast observera att högstbemälte Hans Kungl Maj:ts plakat
I alla delar blir efterlevt.
Gävle den 5 Febr. 1700
Axel von Schar
På detta svarar Nils Uhr.
Högstbemälte Hans Kungl Maj : ts allerdnådigaste plakat och påbud
Angående fyra allmänna tacksägelse – fast – bot – och böndagars
Firande i innevarande år låter länsmännen i sina pastorat tidigt och
Tillbörligen publicera i alla församlingarna och underdånigast
Observera att högstbemälte Kungl. Maj : ts plakat i alla delar
Blir underdånigast efterlevt.
Lillhärdal den 24 Feb. 1700
Nils Uhr